} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống

Thương hiệu: Khác
|
99,000₫

Tên Sách: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống

Tác Giả: 

Thể Loại: 

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống

Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời.

Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc rất khó hiểu, bởi vì vi-diệupháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- dhamma) gồm có 4 pháp là citta: tâm, cetasika: tâm-sở, rūpa: sắc-pháp, Nibbāna: Niết-bàn. Bốn pháp này trong mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng đều có đủ 3 pháp là sắc-pháp (rūpa), tâm (citta), tâm-sở (cetasika). 

Còn Niết-bàn (Nibbāna) là đối-tượng siêutam-giới ở bên ngoài thân của mỗi chúng-sinh.

Niết-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi.

Mỗi người đều có 3 chân-nghĩa-pháp (paramat- thadhamma) là tâm (citta), tâm-sở (cetasika), sắc-pháp (rūpa). 

 - Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. - Tâm-sở (cetasika) gồm có 52 tâm-sở. - Sắc-pháp (rūpa) gồm có 28 sắc-pháp.

Mỗi người gồm có thân và tâm riêng biệt luôn luôn nương nhờ lẫn nhau, nếu khi tâm rời khỏi thân (chết) thì thân này liền trở thành tử thi

 * Thân của mỗi người bình thường chỉ có 27 sắc-pháp mà thôi. 

 - Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tính. - Nếu là người nữ thì trừ sắc-nam-tính.

Trường hợp nếu người nào bị đui mù, câm điếc thì người ấy bị giảm sắc-pháp theo bệnh tật.

* Tâm gồm có tâm (citta) và tâm-sở (cetasika).

 - Tâm: citta gồm có 89 hoặc 121 tâm. - Tâm-sở: cetasika gồm có 52 tâm-sở luôn luôn tuỳ thuộc vào tâm, có 4 trạng-thái. 

 - Đồng sinh với tâm (ekuppāda).  - Đồng diệt với tâm (ekanirodha) - Đồng đối-tượng với tâm (ekālambana). - Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm phát sinh thì ắt có một số tâm-sở đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đốitượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm.

Mỗi chúng-sinh có số lượng tâm nhiều hoặc ít không giống nhau, tuỳ theo mỗi loài chúng-sinh, mỗi hạng chúng-sinh trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới với 4 loài là thai-sinh, noãn-sinh, thấpsinh, hoá-sinh.

Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống như thế nào? 

 Để tìm hiểu về vấn đề này, cần phải nêu ra các câu hỏi vấn đáp như sau: 

V- Thấy sư hay không? Đ- Dạ, thấy ạ.

V- Vậy, ai thấy? Đ- Dạ, con thấy ạ.

V- Nhắm đôi mắt lại, con có thấy hay không? Đ- Nhắm đôi mắt lại, con không thấy ạ.

V- Vừa rồi nói: ‘con thấy’ sao bây giờ nói:    ‘con không thấy’? Đ- Vừa rồi mở mắt, nên con thấy, bây giờ nhắm mắt, nên con không thấy ạ.

V- Vậy, sự thấy đó là con thấy hay mắt thấy? Đ- Dạ, mắt thấy, không phải con thấy ạ.

V- Khi mở đôi mắt nhưng tâm chăm chú suy nghĩ điều quan trọng nào đó, thì đôi mắt có thấy được đối-tượng trước mặt hay không? Đ- Dạ, mắt không thấy ạ.

V- Tại sao mở đôi mắt mà không thấy? Đ- Bởi vì tâm không chú ý tiếp nhận đối-tượng trước mắt, dù cho mở đôi mắt cũng không thấy ạ.

V- Nếu nhắm đôi mắt, rồi tâm chú ý đến đốitượng thì có thấy được đối-tượng trước mặt hay không? Đ- Tâm không thấy được ạ. 

Tóm lại những câu trả lời:

* Con không thể thấy được, bởi vì con chỉ là   danh từ chế định mà thôi, không có thật-tánh. * Chỉ có mắt cũng không thấy được.  * Chỉ có tâm cũng không thấy được.

Thấy là sự thật hiển nhiên, vậy, do nhờ tâm nào mà thấy được? 

Để hiểu rõ câu hỏi khó hình dung này, nên nêu ra thí dụ cụ thể bằng câu hỏi vấn đáp như sau: 

V- Con có từng nghe tiếng chuông hay không? Đ- Dạ, con đã từng nghe tiếng chuông ạ.

V- Trong dùi chuông có tiếng chuông hay     không? Đ- Trong dùi chuông không có tiếng chuông ạ. 

V- Trong cái chuông có tiếng chuông hay không? Đ- Trong cái chuông không có tiếng chuông ạ.

V- Vậy, tiếng chuông do đâu mà có? Đ- Tiếng chuông phát sinh do cái dùi chuông đánh đụng vào cái chuông.

Cũng tương tự như v ậy, đối-tượng sắc (rūpārammaṇa) bên ngoài tiếp xúc với nhãntịnh-sắc (cakkhupasāda) (mắt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-thức-tâm (cakkhuviññāṇa) làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

Vì vậy, chỉ có mắt tốt (cakkhupasāda) bên trong không thấy được và chỉ có tâm c ũng không thấy được. 

Nếu khi đối-tượng sắc (rūpārammaṇa) bên ngoài tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc (cakkhupasāda) (mắt tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh tâm ấy gọi là nhãn-thức-tâm là tâm phát sinh do đối-tượng sắc bên ngoài tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc (mắt) bên trong, cho nên, chỉ có nhãn-thức-tâm này làm phận sự thấy đối-tượng sắc ấy được mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-tâm ra, không có chúngsinh nào thấy đối-tượng sắc ấy được. 

Nếu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca) thì chỉ có nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc mà thôi, không phải ta thấy đối-tượng sắc, cũng không phải người thấy đối-tượng sắc, không phải chúng-sinh nào thấy đối-tượng sắc được.

* Theo bộ Abhidhammatthasaṅgaha: Vi-diệupháp-yếu-nghĩa, cakkhuviññāṇa: nhãn-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên:

1- Nhãn-tịnh-sắc (mắt tốt) không bị mù. 2- Đối-tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn-     tịnh-sắc. 3- Ánh sáng đủ thấy được. 4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc.

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì cakkhuviññāṇa: nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do nhân-duyên, nên thuộc về pháp-vô-ngã (anattā).

Trong 89 tâm, chỉ có 2 nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc mà thôi, còn lại 87 tâm không có phận sự thấy đối-tượng sắc.

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm thấy đối-tượng sắc tính chất khác nhau: 

- 1 nhãn-thức-tâm thuộc về thiện-quả vônhân-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận sự thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng.

- 1 nhãn-thức-tâm thuộc về bất-thiện-quả vônhân-tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) làm phận sự thấy đối-tượng sắc xấu không đáng hài lòng.

- Tương tự như trên, đối-tượng âm-thanh (saddārammaṇa) bên ngoài tiếp xúc với nhĩtịnh-sắc (sotapasāda) (tai) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhĩ-thức-tâm (sotaviññāṇa) làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh.

Vì vậy, chỉ có tai tốt (sotapasāda) bên trong không nghe được và chỉ có tâm c ũng không nghe được

Nếu khi đối-tượng âm-thanh (saddārammaṇa) bên ngoài tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (sotapasāda) (tai tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh tâm ấy gọi là nhĩ-thức-tâm là tâm phát sinh do đối-tượng âm-thanh bên ngoài tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (mắt) bên trong, cho nên, chỉ có nhĩ-thức-tâm này làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh ấy được mà thôi. 

Ngoài nhĩ-thức-tâm ra, không có chúng-sinh nào nghe đối-tượng âm-thanh ấy được. 

Nếu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca) thì chỉ có nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh mà thôi, không phải ta nghe đối-tượng âm-thanh, cũng không phải người nghe đối-tượng âm-thanh, không phải chúng-sinh nào nghe đối-tượng âmthanh cả.

* Theo bộ Abhidhammatthasaṅgaha: Vi-diệupháp-yếu-nghĩa, khi sotaviññāṇa: nhĩ-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên:

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai tốt) không bị điếc. 2- Đối-tượng âm-thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc. 3- Không gian không bị vật cản bao kín. 4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng âm-thanh.

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì sotaviññāṇa, nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe đốitượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm phát sinh do nhân-duyên, nên thuộc về pháp-vô-ngã (anattā).

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top