} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Tiểu Bộ Kinh

Thương hiệu: Khác
|
249,000₫

Tiểu Bộ Kinh

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Trong số năm bộ kinh, tập hợp bộ kinh (Tiểu bộ kinh) chứa một số lớn nhất những luận thuyết (như được liệt kê dưới đây) và nhiều phạm trù pháp nhất. Mặc dù từ ‘khuddaka’ nghĩa đen là ‘tiểu’ hay ‘nhỏ’, nội dung thực sự của bộ sưu tập này không vì lý do gì có thể bị xem là tiểu, nó gồm tương đương hai tạng chính, đó là, tạng Luật và Tạng Kinh, theo hệ thống phân loại.

Tiểu Bộ Kinh

Tính chất tập hợp của bộ sưu tập này, gồm không những chỉ những bài kinh do đức Phật thuyết mà còn là bộ sưu tập những ghi chú lý thuyết ngắn gọn hầu hết bằng kệ thơ, những bản hùng ca của cuộc tự phấn đấu và thành đạt của chư vị Trưởng lão Tăng cũng như Trưởng lão Ni, sự tích tiền thân, lịch sử đức Phật v.v... có thể giải thích cho tiêu đề của nó.

(1.12) Kinh Ẩn Sĩ:Muni

207.Thân mật,sanh sợ hãi,

       Trú xứ,sanh bụi bặm,

          Không trú xứ,không thân,

          Hình ảnh bậc ẩn sĩ.

208,   Ai đã chặt sanh hữu,

          Không còn gieo giống thêm,

          Sanh hữu đã đoạn tận,

          Không muốn nó tùy sanh,

          Được gọi là ẩn sĩ,

          Một mình đi im lặng,

          Bậc Đại sĩ đã thấy,

          Con đường tịch tịnh ấy.

 1. Sau khi ước lượng đất,

          Tìm hiểu được hột giống,

          Không còn muốn tham ái,

          Được tiếp tục tùy sanh,

          Vị ấy chân ẩn sĩ,

          Thấy sanh diệt chấm dứt,

          Đoạn tận mọi lý luận,

          Không rơi vào tính toán.

 1. Đã rõ mọi trú xứ,

          Không ham trú xứ nào,

          Vị ấy chân ẩn sĩ,

          Không tham,không say đắm,

          Không còn phải ra sức,

          Đã đạt bờ bên kia.

 1. Bậc chiến thắng toàn diện,

          Bậc Toàn Tri,Thiện Tuệ,

          Đối với tất cả Pháp,

          Không còn bị ô nhiễm.

          Bậc từ bỏ tất cả,

          Ái đoạn diệt,giải thoát.

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Vị có trí tuệ lực,

          Giới cấm được đầy đủ,

          Định tĩnh,thích Thiền định,

          Gìn giữ,trì chánh niệm,

          Giải thoát các trói buộc,

          Không hoang vu,lậu tận,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Bộ hành,riêng một mình,

          Ẩn sĩ không phóng dật,

          Trước chê bai,tán thán,

          Không có bị dao động,

          Như sư tử,không sợ,

          Giữa các tiếng vang động,

          Như gió không vướng lưới,

          Như son không dính nước,

          Bậc lãnh đạo mọi người,

          Người không ai lãnh đạo,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Vị nào biết xử sự,

          Như cột trụ hồ tắm,

          Khi người khác nói lời,

          Lời khen,chê cực đoạn,

          Vị không có tham ái,

          Với căn khéo định tĩnh,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Ai thật tự mình đứng,

          Thẳng như cây thoi đưa,

          Nhàm chán các nghiệp ác,

          Quán sát chánh,bất chánh,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Ai biết tự chế ngự,

          Không làm các điều ác,

          Trẻ và hạng trung niên,

          Bậc ẩn sĩ chế ngự,

          Vị không nên chọc giận,

          Vì không làm ai giận,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Ai sống nhờ người cho,

          Nhận lãnh đồ khất thực,

          Nhận từ trên,từ giữa,

          Hay từ chỗ còn lại,

          Không đủ để tán thán,

          Không nói lời hạ mình,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Sống thọ hạnh ẩn sĩ,

          Từ bỏ sự dâm dục,

          Ai lúc còn tuổi trẻ,

          Không bị trói buộc gì,

          Từ bỏ mạn,phóng dật,

          Được hoàn toàn giải thoát,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Rõ biết được thế giới,

          Thấy được lý chân đế,

          Vượt khỏi được bộc lưu,

          Vượt biển lớn như vậy,

          Vị chặt đứt trói buộc,

          Không ỷ lại,vô lậu,

          Các bậc trí nhận thức,

          Vị ấy thật ẩn sĩ.

 1. Hai nếp sống không giống,

          An trú,thật xa nhau,

          Gia chủ, có vợ con,

          Không ngã sở,khéo nhiếp,

          Gia chủ không chế ngự,

          Ngăn chặn hữu tình khác,

          Bậc ẩn sĩ luôn luôn,

          Che chở loài hữu tình.

 1. Giống như loại chim công,

          Loại chim có cổ xanh,

          Không bao giờ sánh bằng,

          Chim thiên nga nhanh nhẹn,

          Cũng vậy,người gia chủ,

          Không sánh bằng Tỷ-kheo,

          Bậc ẩn sĩ viễn ly,

          Sống Thiền định trong rừng

 

 

(2.9) Kinh Thế Nào Là Giới:Kimsila

          324.Thế nào là giới đức?

                    Thế nào là chánh hạnh?

                    Cần phải làm tang trưởng,

                    Thân,khẩu,ý,nghiệp nào?

                    Để người chánh nhập cuộc,

                    Đạt được đích tối thượng?

          325.Kính lễ bậc trưởng thượng,

                    Không ganh tị một ai,

                    Cần phải biết thời gian,

                    Để yết kiến Đạo sư,

                    Biết được đúng thời khắc,

                    Thuyết Pháp bắt đầu giảng,

                    Hãy cẩn thận lắng nghe,

                    Lời giảng được khéo nói.

 1. Hãy đi đến đúng thời,

                    Trước mặt vị Đạo sư,

                    Từ bỏ tánh cứng đầu,

                    Với thái độ khiêm tốn,

                    Hãy nhớ nghĩ,ức niệm,

                    Hãy chơn chánh hành trì,

                    Mục đích và Chánh Pháp,

                    Chế ngự và Phạm hạnh.

 1. Vui thích trong Chánh Pháp,

                    Hoan hỷ trong Chánh Pháp,

                    An trú trên Chánh Pháp,

                    Biết phân tích Chánh Pháp,

                    Sở hành không làm gì,

                    Có lời uế nhiễm Pháp,

                    Chịu hướng dẫn,lãnh đạo,

                    Lời trung thực khéo nói.

 1. Bỏ cười đùa,lắm miệng,

                    Khóc than và sân hận,

                    Làm những điều man trá,

                    Lừa đảo,tham,kiêu man,

                    Bồng bột và bạo ngôn,

                    Cứng rắn và đam mê,

                    Sống từ bỏ tất cả,

                    Ly say đắm,kiên trì.

 1. Thức tri được cốt lõi,

                    Những lời được khéo nói,

                    Được nghe,khéo thức tri,

                    Cốt lõi của Thiền định,

                    Với con  người hấp tấp,

                    Lại phóng dật,buông lung,

                    Trí tuệ,đều được nghe,

                    Không có thể tăng trưởng.

 1. Ai vui thích Chánh Pháp,

                    Do bậc Thánh tuyên thuyết,

                    Họ trở thành vô thượng,

                    Về lời,ý và nghiệp,

                    Họ an tịnh,nhu hòa,

                    An trú trên Thiền định,

                    Chứng đạt được cốt lõi,

                    Pháp được nghe,trí tuệ.

(2.13) Kinh Chánh Xuất Gia:Sammaparibbajaniya

Người hỏi:

 1. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ,

                    Có trí tuệ rộng lớn,

                    Đã vượt qua bờ kia,

                    Tịch tịnh,tự an trú,

                    Làm sao một Tỳ-kheo,

                    Bỏ nhà,bỏ các dục,

                    Lại có thể chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời?

Thế Tôn:

 1. Ai nhổ lên điềm lành,

                    Như vậy,Thế Tôn đáp,

                    Các sao bang mộng mị,

                    Và các tướng lành dữ,

                    Vị ấy đoạn trừ được,

                    Các lỗi lầm điềm lành,

                    Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời.

 1. Tỳ-kheo nhiếp phục tham,

                    Đối với các dục vọng,

                    Tại thiên giới,nhân giới,

                    Vượt hữu,chứng tri Pháp,

                    T
                    Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời.

 1. Tỳ-kheo nhiếp phục tham,

                    Đối với các dục vọng,

                    Tại thiên giới,nhân giới,

                    Vượt hữu,chứng tri Pháp,

                    Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời.

 1. Tỳ-kheo bỏ hai lưỡi,

                    Bỏ phẫn nộ,xan tham,

                    Với tùy thuộc chống đối,

                    Đoạn tận thật hoàn toàn,

                    Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời.

 1. Sau khi đã từ bỏ,

                    Cả ái và phi ái,

                    Không chấp thủ một ai,

                    Không y chỉ chỗ nào,

                    Giải thoát được hoàn toàn,

                    Các kiết sử trói buộc,

                    Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

                    Du hành ở trên đời.

 1. Ai không tìm lõi cây,

          Đối với các sanh y,

          Có thể nhiếp phục tham,

          Đối với các chấp thủ,

          Vị ấy không y chỉ,

          Không để ai dắt dẫn,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Với lời và với ý,

          Và với cả nghiệp làm,

          Không chống đối một ai,

          Chơn chánh biết diệu Pháp,

          Thường cố gắng hướng đến,

          Đường Niết-bàn tịch tịnh,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Tỳ-kheo không tự cao,

          Khi người đảnh lễ mình,

          Dầu có bị nhiếc mắng,

          Không khởi tâm tức tối,

          Được đồ ăn của người,

          Không có sự tham đắm,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

367.Tỳ kheo sau khi đoạn,

          Tham dục và sanh hữu,

          Từ bỏ, không làm hại,

          Không trói buộc một ai,

          Vị ấy vượt nghi hoặc,

          Đã rút ra mũi tên,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Tỳ-kheo sau khi biết,

          Điều thích đáng cho mình,

          Không làm hại một ai,

          Có mặt ở trên đời,

          Sạu khi đã biết Pháp,

          Như thật,như thế nào,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Với ai,các tùy mien,

          Không còn có tồn tại,

          Và cội gốc bất thiện,

          Được nhổ lên,tận trừ,

          Vị ấy không tham dục,

          Không có hy cầu gì,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Ai đoạn tận lậu hoặc,

          Đoạn trừ cả kiêu mạn,

          Mọi con đường tham dục,

          Được chế ngự, nhiếp phục,

          Được nhiếp phục,tịch tịnh,

          Tự ngã được an lập,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Có long tin,nghe Pháp,

          Thấy được quyết định tánh,

          Bậc hiền không phe phái,

          Giữa rất nhiều phe phái,

          Có thể nhiếp phục được,

          Tham,sân và hận thù,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Thanh tịnh và chiến thắng,

          Kéo lên màn che kín,

          Tự tại trong các Pháp,

          Đến bờ kia, bất động,

          Đoạn diệt các sở hành,

          Thiện xảo trong chánh trí,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Trong những thời quá khứ,

          Trong những thời vị lai,

          Vượt qua các chủ thuyết,

          Trí tuệ thật thanh tịnh,

          Với tất cả mọi xứ,

          Được hoàn toàn giải thoát,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

 1. Rõ biết được Pháp cú,

          Chứng tri được Chánh Pháp,

          Thấy được sự mở rộng,

          Đoạn tận các lậu hoặc,

          Đối tất cả sanh y,

          Được trừ diệt hoàn toàn,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

Người hỏi:

 1. Bạch Thế Tôn,chắc chắn,

          Thực sự là như vậy,

          Tỳ-kheo được chế ngự,

          Đã an trú như vậy,

          Đã nhiếp phục hoàn toàn,

          Tất cả các kiết sử,

          Tỳ-kheo ấy chơn chánh,

          Du hành ở trên đời.

         

(3.1) Kinh Xuất Gia:Pabbajja

Ananda:

          405.Xuất gia,tôi tán thán,

                    Như Pháp nhãn xuất gia,

                    Sau khi Ngài quán sát,

                    Chấp thuận hạnh xuất gia.

 1. Trói buộc,sống gia đình,

                    Tụ hội mọi bụi đời,

                    Phóng khoáng,đời xuất gia,

                    Thấy vậy nên xuất gia.

 1. Sau khi Ngài xuất gia,

                    Thân ác nghiệp Ngài tránh,

                    Từ bỏ lời nói ác,

                    Mạng sống Ngài thanh tịnh.

 1. Phật đi đến Vương xá,

                    Đến chỗ núi bao vây,

                    Tại nước Ma-kiệt-đà,

                    Ngài sống hạnh khất sĩ,

                    Mang theo thật đầy đủ,

                    Các tướng tốt quang minh.

 1. Bình-sa vương thấy Ngài,

                    Đứng trên sân lầu thượng,

                    Thấy đầy đủ tướng tốt,

                     Bèn nói lên lời này:

 1. Các Ông hãy chăm sóc,

                    Người đẹp,lớn,thanh tịnh,

                    Thành tựu với hạnh đức,

                    Chỉ nhìn vừa  một tầm.

 1. Mắt nhìn xuống,chánh niệm,

                    Gia đình không hạ tiện,

                    Hãy cho sứ giả theo,

                    Tỳ-kheo sẽ đi đâu?

 1. Được sai, sứ giả ấy,

                    Đi theo sau lưng Ngài,

                    Tỳ-kheo sẽ đi đâu?

                    Trú xứ sẽ chỗ nào?

 1. Khuất phục từng nhà một,

                    Các căn được hộ trì,

                    Bình bát được mau đầy,

                    Tỉnh giác và chánh niệm.

 1. Sau khi đi khất thực,

                    Ẩn sĩ ra khỏi thành,

                    Leo lên Pandava,

                    Sẽ trú xứ tại đấy.

 1. Thấy vị ấy đến chỗ,

                    Các sứ giả ngồi chờ,

                    Còn một vị đi về,

                    Kể lại chuyện vua hay.

 1. Đại vương,Tỳ-kheo ấy,

                    Phía đông Pandava,

                    Ngồi như cọp,bò chúa,

                    Như sư tử trong hang.

 1. Nghe sứ giả,đức vua

                    Với cỗ xe thù thắng,

                    Vội vàng ra khỏi thành,

                    Đi đến Pandava.

 1. Đi được,vua đi xe,

                    Rồi xuống xe đi bộ,

                    Đức vua tiến lại gần,

                    Và vào chỗ Ngài ở.

 1. Ngồi xuống,vua nói lên

                    Lời hỏi thăm chào đón,

                    Lời lẽ chào đón xong

                    Vua nói lên nghĩa này:

 1. Người thanh niên tuổi trẻ,

                    Ngây thơ,bước vào đời,

                    Đẹp,cao,được đầy đủ,

                    Thiện sanh dòng Sát-ly.

 1. Tranh hoàng binh đội ngũ,

                    Trước mắt cả binh đoàn,

                    Tài sản ta cho Người,

                    Hãy hưởng và trả lời

                    Về vấn đề thọ sanh.

Thế Tôn:

 1. Trên sườn núi Tuyết sơn,

                    Sống dân tộc đoạn trực,

                    Tài sản nghị lực đủ,

                    Ở xứ Kosala.

 1. Dòng họ thuộc mặt trời,

                    Sanh tộc là Thích-ca

                    Từ bỏ gia tộc ấy,

                    Thưa vua,Ta xuất gia,

                    Ta không có tha thiết,

                    Đối với các loại dục.

 1. Thấy nguy hiểm trong dục,

                    Bỏ chúng,là an ổn,

                    Ta sẽ đi,tinh tấn,

                    Ý Ta,được hoan hỷ.

 

                   

                   

 

         

(3.8)Kinh Mũi Tên:Salla

 1. Sinh mạng của loài người,

          Ở đời không ai biết,

          Không tướng,nhiều phiền toái,

          Nhỏ nhoi,liên hệ khổ.

 1. Không có sự gắng nào,

          Khiến sống thoát khỏi chết,

          Sau khi già là chết,

          Pháp hữu tình là vậy.

 1. Như các trái chín muối,

          Co sợ bị rơi sớm,

          Cũng vậy,người được sanh,

          Thường có sợ bị chết.

 1. Như người thợ làm ghè,

          Làm chén bát đất sét,

          Cuối cùng,bể tất cả,

          Mạng sống người là vậy.

 1. Trẻ tuổi và lớn tuổi,

          Người ngu và kẻ trí,

          Tất cả đi đến chết,

          Cuối cùng rồi cũng chết.

 1. Những ai chết chi phối,

          Đi qua đến đời sau,

          Cha không cứu được con,

          Hay bà con cứu nhau.

 1. Hãy xem các bà con,

          Đứng nhìn và than khóc,

          Từng người, đi đến chết,

          Như bò mang đi giết,

 1. Như vậy,thế giới này,

          Bị già chết chi phối,

          Do vậy, bậc có trí,

          Biết đời, nên không sầu.

 1. Ai không biết con đường,

          Đường đến và đường đi,

          Do không thấy hai ngả,

          Than khóc, không lợi ích.

 1. Nếu thật sự than khóc,

          Đem lại lợi ích gì,

          Kẻ ngu tự hại mình,

          Người có mắt sẽ làm.

 1. Không với sầu, nước mắt,

          Khiến nội tâm an tịnh,

          Khổ càng tăng trưởng thêm,

          Thân càng bị gia hại.

 1. Ốm yếu, sắc da tái,

          Tự mình hại chính mình,

          Kẻ chết không được hộ,

          Than khóc thật vô ích.

 1. Chúng sanh không bỏ sầu,

          Càng gặp nhiều đau khổ,

          Càng rên khóc kẻ chết,

          Càng bị sầu chi phối.

 1. Hãy xem các người khác,

          Đi theo hạnh nghiệp mình,

          Rơi vào lưới thần chết,

          Hữu tình đầy hoảng sợ.

 1. Loài người còn mong ước,

          Thế này hay thế khác,

          Nhưng sự việc xảy ra,

          Hoàn toàn thật sai khác,

          Như vậy tánh không có,

          Xem định tánh của đời.

 1. Nếu loài người sống được,

          Sống hơn một trăm năm,

          Rồi không có bà con,

          Ở đây,bỏ mạng sống.

 1. Do vậy,sau khi nghe,

          Bậc La-hán thuyết giảng,

          Hãy nhiếp phục than van,

          Khi thấy kẻ bị chết,

          Hãy suy nghĩ như sau:

          Ta không còn vị ấy.

 1. Như nhà lửa bị cháy,

          Nhờ nước,lửa dập tắt,

          Cũng vậy,bậc Hiền trí,

          Có trí tuệ, thiện xảo,

          Mau chóng nhiếp phục sầu,

          Như bông,gió thổi bay.

 1. Ai tự tìm hạnh phúc,

          Hãy tự mình rút tên,

          Mũi tên là than khóc,

          Tham cầu tư ưu sầu.

 1. Ai đã rút mũi tên,

          Không nương tựa nhờ cậy,

          Tâm vị ấy đạt được,

          Sự an lành, an tịnh,

          Vượt khỏi mọi ưu sầu,

          Tâm không sầu, tịch tịnh.


                   

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top