} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Thực hành Pháp Hành Thiền Tuệ đối tượng tứ oai nghi

Thương hiệu: Khác
|
0₫

Tên sách: Thực hành Pháp-Hành-Thiền-Tuệ đối-tượng tứ oai-nghi

Tác giả:

Thể loại:

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Thực hành Pháp-Hành-Thiền-Tuệ đối-tượng tứ oai-nghi

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
(Kamma-kammaphala)
Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, ĐứcPháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp.
Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ:
- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka).
- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma).
- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipāka).
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma).
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipāka).
7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñña-kusala)
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puññakriyāvatthu).
Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện để trở thành
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaṭṭhakusalakamma) để cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala).
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī)
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Tiṃsapāramī).
* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, ĐứcBồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháphạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-
6 PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ
mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-ĐẳngGiác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh.
* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát ĐộcGiác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ.
* Để trở thành bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn đệtử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát
thanh-văn đệ-tử ấy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháphạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình.
Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật,
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánhquả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bấtlai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-lamật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệmpháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị
đúng như ý nguyện trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top