} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Thanh Tịnh Đạo (Phần Giới)

Thương hiệu: Khác
|
99,000₫

Thanh Tịnh Đạo (Phần Giới)

Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|

Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phổ biến rộng rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát triển thiền quán.

Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có hiệu năng hướng thượng, đã được chư Thinh văn đệ tử luân phiên khẩu truyền, kết tập nhiều lần và duy trì cho mai sau. Đến khoảng 956 năm sau khi đức Như Lai viên tịch, Tam tạng Giáo thọ sư Buddhaghosa (Buddhaghosa) – một nhà luận sư lỗi lạc, một thiền sư hiền đức đã dịch Tam tạng Thánh điển ra ngôn ngữ Magadha, sáng tác bộ Thanh tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ căn cứ vào Phật ngôn:

Thanh Tịnh Đạo (Phần Giới)

Trì giới người có trí

Tu tiến tâm và tuệ

Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu

Vị ấy thoát triền này.

Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phổ biến rộng rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát triển thiền quán.

Khi nào tuệ quán thấy

Tất cả hành vô thường

Tất cả hành khổ não

Tất cả pháp vô ngã

Khi ấy yểm ly khổ

Đó là Thanh tịnh đạo.

Thanh tịnh đạo phân tích thành ba phần, hai mươi ba chương như sau:

Phần thứ nhất: GIỚI

(Có hai chương)

Chương thứ nhất: Giới xiển minh.
Chương thứ nhì: Trừ chi xiển minh.
Phần thứ nhì: ĐỊNH

(Có mười một chương)

Chương thứ ba: Thọ trì nghiệp xứ xiển minh.
Chương thứ tư: Địa hoàn tịnh xiển minh.
Chương thứ năm: Hữu dư hoàn tịnh xiển minh.
Chương thứ sáu: Bất mỹ xiển minh.
Chương thứ bảy: Lục tùy niệm xiển minh.
Chương thứ tám: Hữu dư tùy niệm xiển minh.
Chương thứ chín: Phạm trú xiển minh.
Chương thứ mười: Vô sắc xiển minh.
Chương thứ mười một: Định xiển minh.
Chương thứ mười hai: Thần thông xiển minh.
Chương thứ mười ba: Thắng trí xiển minh.
Phần thứ ba: TUỆ

(Có mười chương)

Chương thứ mười bốn: Uẩn xiển minh.
Chương thứ mười lăm: Xứ, giới xiển minh.
Chương thứ mười sáu: Quyền, đế xiển minh.
Chương thứ mười bảy: Nền tảng tuệ xiển minh.
Chương thứ mười tám: Kiến thanh tịnh xiển minh.
Chương thứ mười chín: Đoạn nghi thanh tịnh xiển minh.
Chương thứ hai mươi: Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiển minh.
Chương thứ hai mươi mốt: Hành tri kiến thanh tịnh xiển minh.
Chương thứ hai mươi hai: Tri kiến thanh tịnh xiển minh.
Chương thứ hai mươi ba: Quả báo tu tiến tuệ xiển minh.
Như vậy, Thanh tịnh đạo thâu nhiếp:

Không làm mọi điều ác

Thành tựu các hạnh lành

Giữ tâm ý trong sạch

Đó lời chư Phật dạy.

Do đó:

Tham ái tự thân hãy cắt ngang

Như tay ngắt đóa sen thu tàn

Hãy phát triển con đường tịch tịnh

Níp-bàn Thiện thệ đã truyền ban.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top