} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Pháp-Hành-Thiền-Tuệ

Thương hiệu: Khác
|
0₫

Tên sách: Pháp-Hành-Thiền-Tuệ

Tác giả:

Thể loại:

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Pháp-Hành-Thiền-Tuệ

Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, thì mới có pháp hành thiền tuệ. Do đó, pháp hành thiền tuệ chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo.

Pháp hành thiền tuệ là pháp hành dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, chứng đắc 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham ái, nên giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Thiền tuệ nghĩa là gì?

Thiền tuệ là trí tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái chung: Trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, chứng đắc 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Do đó trí tuệ này gọi là trí tuệ thiền tuệ (Vipassanā-ñāṇa)

Trí tuệ thiền tuệ có 2 loại:

1-Trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokiyavipassanā) có đối tượng danh pháp, sắc pháp trong tam giới.

2-Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttaravipassanā) có đối tượng Niết Bàn, Siêu tam giới.

1-Trí tuệ thiền tuệ tam giới (lokiyavipassanā):

Trí tuệ thiền tuệ tam giới là trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ danh pháp, sắc pháp trong tam giới.

Danh pháp, sắc pháp trong tam giới là:

Danh pháp đó là 81 tâm trong tam giới (không có 8 hoặc 40 tâm Siêu tam giới) và 52 tâm sở.

-Sắc pháp đó là 28 sắc pháp.

*Danh pháp - sắc pháp trong 6 môn

Danh pháp, sắc pháp phát sinh do nương nhờ 6 môn như sau:

1-Nhãn môn (mắt): Khi sắc trần, hình dạng, tiếp xúc với nhãn tịnh sắc (mắt), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy được sắc trần: Hình dạng… trong hiện tại.

Nhãn thức tâm có 2 tâm:

-Nhãn thức tâm là quả của tâm bất thiện, nhìn thấy sắc trần xấu xí.

-Nhãn thức tâm là quả của tâm thiện, nhìn thấy sắc trần tốt đẹp.

*Sắc trần  nhãn tịnh sắc thuộc về sắc pháp.

Nhãn thức tâm nhìn thấy sắc trần thuộc về danh pháp.

2-Nhĩ môn (tai): Khi thanh trần, các âm thanh, tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc (tai), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần, các âm thanh, trong hiện tại.

Nhĩ thức tâm có 2 tâm.

-Nhĩ thức tâm là quả của tâm bất thiện, nghe thanh trần, âm thanh dở.

-Nhĩ thức tâm là quả của tâm thiện, nghe thanh trần, âm thanh hay.

* Thanh trần  nhĩ tịnh sắc thuộc về sắc pháp.

*Nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc về danh pháp.

3-Tỷ môn (mũi): Khi hương trần, các loại mùi tiếp xúc với tỷ tịnh sắc (mũi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh tỷ thức tâm làm phận sự ngửi hương trần, các loại mùi, trong hiện tại.

Tỷ thức tâm có 2 tâm.

-Tỷ thức tâm là quả của tâm bất thiện, ngửi hương trần, mùi hôi thối.

Tỷ thức tâm là quả của tâm thiện, ngửi hương trần mùi thơm tho.

*Hương trần  tỷ tịnh sắc thuộc về sắc pháp.

Tỷ thức tâm ngửi hương trần thuộc về danh pháp.

4-Thiệt môn (lưỡi): Khi vị trần, các loại vị, tiếp xúc với thiệt tịnh sắc (lưỡi), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh thiệt thức tâm làm phận sự nếm vị trần, các loại vị, trong hiện tại.

Thiệt thức tâm có 2 tâm.

-Thiệt thức tâm là quả của tâm bất thiện, nếm vị trần, vị dở.

-Thiệt thức tâm là quả của tâm thiện, nếm vị trần, vị ngon.

*Vị trần  thiệt tịnh sắc thuộc về sắc pháp.

*Thiệt thức tâm nếm vị trần thuộc về danh pháp.

5-Thân môn (thân): Khi xúc trần, cứng, mềm, nóng, lạnh, phồng, xẹp…, tiếp xúc với thân tịnh sắc (thân), do sự tiếp xúc ấy, nên phát sinh thân thức tâm làm phận sự xúc giác với xúc trần, cứng, mềm, nóng, lạnh…, trong hiện tại.

Thân thức tâm có 2 tâm.

-Thân thức tâm là quả của tâm bất thiện, tiếp xúc trần thô, cứng…

-Thân thức tâm là quả của tâm thiện, tiếp xúc trần vi tế, êm dịu…

*Xúc trần  thân tịnh sắc thuộc về sắc pháp.

*Thân thức tâm tiếp xúc trần thuộc về danh pháp.

6-Ý môn (ý): Khi pháp trần tiếp xúc với sắc ý căn (hadayavatthurūpa), do sự tiếp xúc ấy nên phát sinh ý thức tâm làm phận sự biết pháp trần ở 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) và ngoại 3 thời 1 đó là đối tượng Niết Bàn và đối tượng Paññatti: Chế định pháp.

Ý thức tâm phát sinh do nương nhờ ý môn, gồm có 75 tâm (trừ 10 thức tâm và 4 tâm quả vô sắc giới).

*Sắc pháp  sắc ý căn thuộc về sắc pháp.

*Ý thức tâm biết pháp trần thuộc về danh pháp.

*Niết Bàn là pháp vô vi thuộc về danh pháp đặc biệt, làm đối tượng của tâm Siêu tam giới.

*Chế định pháp không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về danh pháp, nên không thể làm đối tượng của pháp hành thiền tuệ.

-Pháp trần có 3 pháp: Tâm, tâm sở, sắc pháp trong quá khứ, hiện tại, vị lai.

- Niết Bàn  Chế định pháp không có trong 3 thời, vì không có sự sinh, sự diệt.

*Sắc pháp, danh pháp trong Tứ Niệm Xứ

-Phần niệm thân: Thân là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 14 đối tượng thuộc về sắc pháp.

-Phần niệm thọ: Thọ là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 1 đối tượng chia 9 loại thọ thuộc về danh pháp.

-Phần niệm tâm: Tâm là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 1 đối tượng chia 16 loại tâm thuộc về danh pháp.

-Phần niệm pháp: Pháp là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác, có 5 đối tượng thuộc về danh pháp  sắc pháp.

Tất cả danh pháp, sắc pháp thuộc trong tam giới là đối tượng của trí tuệ thiền tuệ tam giới.

2-Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới (Lokuttaravipassanā):

Trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới đó là:

*4 Thánh Đạo Tuệ trong 4 Tâm Thánh Đạo:

-Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ

-Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ

-Bất Lai Thánh Đạo Tuệ

-Arahán Thánh Đạo Tuệ

*4 Thánh Quả Tuệ trong 4 Tâm Thánh Quả:

- Nhập Lưu Thánh Quả Tuệ

-Nhất Lai Thánh Quả Tuệ

-Bất Lai Thánh Quả Tuệ

-Arahán Thánh Quả Tuệ

*Niết Bàn chỉ là đối tượng của 4 Tâm Thánh Đạo và 4 Tâm Thánh Quả mà thôi.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top