} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Pháp Hạnh Ba-La-Mật (quyển 1)

Thương hiệu: Khác
|
299,000₫

Tên sách: Pháp Hạnh Ba-La-Mật (quyển 1) - Bộ 3 tập

Thể loại:

Tác giả:

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Pháp Hạnh Ba-La-Mật (quyển 1)

Ba-la-mật là những pháp dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. Thật vậy, tác ý trong pháp hạnh bố thí Ba-la-mật, pháp hạnh giữ giới Ba-la-mật, pháp hạnh xuất gia Ba-la-mật, v.v… dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, gọi là pāramī: pháp hạnh Ba-la-mật

Mahākaruṇā: Tâm đại bi: Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tâm đại bi thương xót chúng sinh đang đắm chìm trong biển khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, nên Ngài phát nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi.

Upāyakosallañāṇa: Trí tuệ có cứu cánh Niết Bàn cao thượng: Chư Đức Bồ Tát đều có chung mục đích cứu cánh Niết Bàn cao thượng, song mỗi Đức Bồ Tát có cách thực hành các pháp hạnh Ba-la-mật khác nhau, để cuối cùng đạt đến mục đích cứu cánh Niết Bàn như sau: 

 * Đối với Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác (Sammā-sambodhisatta) có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba-la-mật: 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc thượng, rồi không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trên toàn thời giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị.

Đức Phật Chánh Đẳng Giác thuyết pháp tế độ chúng sinh cũng chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế y theo Ngài, chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh A-ra-hán. Mỗi chúng sinh trở thành Thánh nhân bậc nào đều tùy theo các pháp hạnh Ba-la-mật của mỗi chúng sinh ấy.

* Đối với Đức Bồ Tát Độc Giác (Paccekabodhisatta) có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh Ba-la-mật: 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc trung, rồi cũng không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức Phật Độc Giác, bởi vì Ngài không có khả năng thuyết pháp tế độ chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế y theo Ngài được. Đức Phật Độc Giác có thể có nhiều Vị trong cùng thời đại.

* Đối với Vị Bồ Tát Thanh Văn Giác (Sāvaka-bodhisatta) có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh Ba-la-mật bậc hạ, rồi cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thực hành theo lời giáo huấn của Ngài, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo- Nhập Lưu Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu.

Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo- Nhất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Nhất Lai. 

Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo- Bất Lai Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh Bất Lai. 

Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo- A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng nhất.

Chư vị Thanh văn Bồ Tát trở thành Thánh nhân bậc thấp, bậc cao nào hoàn toàn tùy thuộc vào pháp hạnh Ba-la-mật đã tích lũy của vị ấy.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top