} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy

Thương hiệu: Khác
|
249,000₫

Tên Sách: Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy

Tác giả:

Loại Sách: Tạng Kinh 

Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|

Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy

Nghi lễ giúp đời sống của Tu sĩ trở nên trang nghiêm và thanh

tịnh. Phật giáo thiếu nghi lễ thì thiếu sống động và tôn nghiêm.

Vì thế, nghi lễ là một bộ phận không tách rời khỏi những hoạt

động của Phật giáo. Nghi lễ Phật giáo đã có ngay vào thời kỳ của

đức bổn sƣ còn sinh tiền. Ngài đã từng dạy những nghi lễ xuất

gia, nghi lễ sám hối, nghi lễ tụng giới bổn v.v...Có những vị xuất

gia vào thời Phật, tu thiền trong rừng bị phi nhân phá, Phật dạy

kinh Từ bi Karaniya đến chƣ tỳ khƣu, bài kinh đó ngày nay chƣ

tăng Phật giáo Nguyên thủy vẫn còn tụng đọc.

Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đa phần trích từ những bài

kinh Tiểu tụng, kinh Tập, tất cả đều có xuất xứ, nguyên do đức

phật dạy kinh này. Kinh tụng phật giáo Nguyên thủy, chúng ta

thƣờng thấy xuất hiện ba phần chính. Thứ nhất, lễ bái Tam bảo,

tán dƣơng ân đức Phật Pháp Tăng; thứ hai, những bài Kinh tụng

có nguồn gốc từ Pali, trích trong Tiểu tụng và Kinh tập; thứ ba,

phần hồi hƣớng.

Điểm ƣu việt kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đều thống nhất

nghi lễ phổ thông tụng bằng ngôn ngữ cổ điển Ấn Độ bằng tiếng

Pali. Nên chƣ tăng Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới đều cử

hành nghi thức tụng bằng tiếng Pali giống nhau. Tuy nhiên, ở mỗi

quốc gia của phật giáo Nguyên thủy cử hành nghi thức bằng song

ngữ, tức là tiếng Pali và địa phƣơng ngữ.

Ở Việt Nam, Nghi lễ tụng niệm dành cho Chƣ tăng và Cƣ sĩ

phải nói là Hòa thƣợng Hộ Tông là ngƣời có công dịch những

kinh tụng chƣ tăng và kinh nhật tụng cƣ sĩ để đáp ứng nhu cầu

cần thiết khi phật giáo Nguyên thủy mới du nhập. Về sau kinh

nhật tụng đƣợc biên soạn để đáp ứng nhu cầu Phật tử, có Hòa

thượng Pháp Tri; Hòa thƣợng Siêu Việt, Hòa thƣợng Hộ Giác;

Thƣợng tọa Tăng Định; Hòa thƣợng Viên Minh; Hòa thƣợng Bửu

Trí và Chùa Huyền Không Huế cũng xuất bản kinh tụng theo bản

dịch mới. Gần đây, Đại đức Đức Hiền biên soạn Tuyển tập kinh

tụng Nam Tông, giới thiệu kinh tụng theo hai dạng, bản dịch cũ

và bản dịch mới.

Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy ra đời dựa vào những

tài liệu trên để biên soạn. Giúp ngƣời đọc tụng những thời khóa

công phu dễ dàng, tiện lợi. Thời khóa công phu gồm có 3 phần:

Lễ bái Tam bảo, Kinh nhật tụng trong tuần và Hồi hƣớng. Ngày

nào cũng có bài kinh mới để đọc và chiêm nghiệm triết lý của đạo

phật trong đời sống. Kinh nhật tụng trong tuần là tham khảo tài

liệu nghi lễ của Thái Lan và Miến Điện. Đồng thời, cũng giới

thiệu thêm một số bài kinh hay, dài đã đƣợc Hòa thƣợng Hộ Tông

và Hòa thƣợng Thích Minh Châu dịch từ lâu, nhƣng ít tụng

niệm. Nay chúng tôi cũng đƣa vào để tụng đọc trong tuần để làm

phong phú và đa dạng nghi lễ Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy.

Những bài kinh đó là, Kinh Niệm xứ, Kinh lễ bái Lục phƣơng,

kinh Vô ngã tƣớng, kinh Chuyển pháp luân v.v....

Hy vọng Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy sẽ giúp cho

quý vị thời khóa công phu đạt đƣợc nhiều kết quả tốt đẹp. Kính

chúc Quý vị thân tâm an lạc.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top