} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính

Thương hiệu: Khác
|
79,000₫ 99,000₫

Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính lần này được chia thành 18 chương, lần lượt dẫn dắt bạn đọc từ những khái niệm tổng quan nhất về kiểm toán tài chính, đến kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Hy vọng cuốn sách là tài liệu bổ ích cho sinh viên học tập và nghiên cứu.


Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính


MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán

Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính

Chương thứ ba: Bằng chứng kiểm toán

Chương thứ tư: Đánh giá kiểm soát nội bộ

Chương thứ năm: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Chương thứ bảy: Kết thúc kiểm toán

Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU

Chương thứ chín: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền

Chương thứ mười: Kiểm toán chu trình mau hàng và thanh toán

Chương thứ mười một: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên

Chương mười ba: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn

Chương mười bốn: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn

Chương mười năm: Kiểm toán tiền

Chương mười sáu: Kiểm toán báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh

Chương mười bảy: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Chương mười tám: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top