} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Tại sao Đức Phật lại là Bậc Cao Thượng Bậc Nhất?

Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT 

 1. ARAHAn
  Đức Thế Tôn có ân đức Arahan là Đức Arahan có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại.
 2. SAMMASAMBUDDHO
  Đức Thế Tôn có ân đức Sammasambuddho là Đức Phật Chánh Đẳng Giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, không thầy chỉ dậy, chứng đắc tứ thánh Đạo, tứ Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành Arahan đầu tiên trong toàn thể cõi thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị
 3. VIJJACARANASAMPANNO
  Đức Thế Tôn có Ân Đức Vijjacaranasampano là Đức Minh Hạnh Túc có đầy đủ Tam minh, Bát minh, và 15 đức hạnh cao thượng.

    4. SUGATO
       Đức Thế Tôn có Ân Đức Sugato là Đức Thiện Ngôn thuyết Pháp chân lý chắc         chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện         tại và vô số kiếp vị lai cho tất cả chúng sinh.

 1. LOKAVIDU
  Đức Thế Tôn có ân đức Lokavidu là Đức Thông Suốt Tam tổng pháp ( tổng các loài chúng sinh ( Sattaloka), tổng các cõi chúng sinh ( okasaloka), tổng các pháp hành ( sankharaloka)
 2. ANUTTARO PURISADAMMASARATHI
  Đức Thế Tôn có Ân Đức Anuttaropurisadammasarathi là Đức Vô Thương Giáo Hóa chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm nhân trở thành Thánh nhân.
 3. SATTHA DEVAMANUSSANAM
  Đức Thế Tôn có Ân Đức Sattha Devamanussanam là Đức Thiên nhân sư, Đức Thầy của Chư Thiên, Phạm Thiên và nhân loại.
 4. BUDDHO
  Đức Thế Tôn có Ân Đức Buddho là Đức Phật tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc tứ Thánh đạo, tứ thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Arahan đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị.

        Đức phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ          chân lý tứ Thánh Đế y theo Ngài, cũng chứng đắc Thánh Đạo, Thánh quả              và Niết Bàn, trở Thánh Nhập Lưu, hoặc bậc Thánh Nhất Lai, hoặc bậc                  Thánh  Bất Lai, hoặc bậc Thánh Arahan tùy theo năng lực các pháp hạnh              Ba  la mật và 5 pháp chủ của mỗi chúng sinh.

 1. BHAGAWA
  Đức Thế Tôn có ân đức Bhagawa là Đức Thế Tôn có 6 Đức hạnh đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba la mật của Đứ Phật Chánh Đẳng Giác.

9 Ân Đức Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, chư Phật Độc giác, Sa môn hoặc Bà Là Môn hoặc Chư Thiên, hoặc chư Phạm Thiên không có vị nào có đầy đủ 9 ân Đức Phật này.

Thật vậy, chư Phật Chánh Đẳng Giác quá khứ, Đức Phật Chánh Đẳng Giác hiện tại, chư Phật Chánh Đẳng Giác vị lai đều có đầy đủ 9 ân Đức Phật này.
(Trích Pháp Môn niệm Ân Đức Phật - Ngài Hộ Pháp)

GIẢNG GIẢI VỀ 9 ÂN ĐỨC PHẬT

 1. Ân Đức Phật Arahaṃ

“Itipi so Bhagavā Arahaṃ

-So Bhagavā: Đức Thế Tôn

-Itipi: Bởi Ngài là bậc Thánh Arahan cao thượng có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại, Chư Thiên, Phạm Thiên…

- Arahaṃ: Do đó Đức Thế Tôn có Ân Đức Arahaṃ

Arahaṃ có 5 ý nghĩa:

- Arahaṃ có nghĩa là xứng đạng thọ nhận sự lễ bái cúng dường.

- Arahaṃ có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọi phiền não.

- Arahaṃ có nghĩa là đã đoạn tuyệt mọi kẻ thù là phiền não.

- Arahaṃ có nghĩa là đã phá hủy vòng luân hồi trong 3 giới 4 loài.

- Arahaṃ có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo.

GiẢI THÍCH

 1. Arahaṃ có nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường như thế nào?

Đức Thế Tôn là Bậc Tối Thượng độc nhất vô nhị, trong muôn ngàn thế giới chúng sinh.

Thật vậy, Đức Thế Tôn có đầy đủ 5 đức: giới đức, định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đước hoàn toàn trong sạch thanh tịnh.

Ngoài đức thế tôn ra, trong toàn thể chúng sinh không có một người nào, một Sa môn, Bà la môn, Chư Thiên, Phạm thiên…nào có đầy đủ 5 đức ấy như Ngài.

Chỉ có Đức Thế Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi, cho nên, Đức Thế Tôn là Bậc Tối Thượng nhất trong toàn thể chúng sinh, là bậc xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Chúng sinh lễ bái cúng dường rồi, sẽ được quả báu lớn, sự lợi ích lớn, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc cao thượng lâu dài. Như Đức Phật dạy:

-Này, chư Tỳ Khưu! Bậc cao thượng độc nhất khi xuất hiện trên thế gian, để đêm lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, để tế độ chúng sinh, nhân loại, Chư Thiên, Phạm Thiên, Bậc Tối Thượng độc nhất ấy là ai?

Bậc Tối Thượng độc nhất ấy chính là Như Lai, Đức Arahaṃ, Đức Phật Chánh Đẳng Giác

-Này chư Tỳ Khưu! Như Lai là Bậc tối thượng độc nhất, khi xuất hiện trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, nhân loại, Chư Thiên, Phạm Thiên.

 1. Arahaṃ có nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiền não là thế nào?

*Tham là tham tâm sở đồng sinh với 8 tham tâm có trạng thái tham muốn, hài lòng trong đối tượng.

*Sân là sân tâ sở đồng sinh với 2 sân tâm có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng trong đối tượng.

*Si là si tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm có trạng thái si mê, không biết thật tánh của các pháp

*Tà kiến là tà kiến tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm hợp với tà kiến có trạng thái thấy sai, chấp lầm nơi đối tượng.

*Ngã mạn: Là ngã mạn tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm không hợp với tà kiến, có trạng thái so mình với người. Hơn người, bằng người, kém thua người.

*Hoài nghi: là hoài nghi tâm sở đồng sinh với si tâm hợp với hoài nghi, có trạng thái hoài nghi nơi đối tượng.

* Buồn chán là buồn chán tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm và 1 sân tâm gồm có 5 bất thiện tâm cần tác động, có trạng thái không hăng hái, buông bỏ đối tượng.

* Phóng tâm là phóng tâm tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái không an trụ nơi đối tượng.

*Không biết hổ thẹn: là không biết hổ thẹn tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái tự mình không biết hổ thẹn tội lỗi khi hành ác.

*Không biết ghê sợ là không biết ghê sợ tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái không biết ghê sợ tội lỗi, khi hành ác.

Đó là 10 loại phiền não, mỗi khi có phiền não phát sinh ở bất thiện tâm nào, thì không những làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên.

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí kế toán trưởng phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top