Giỏ hàng

Pháp hộ trì người trì Pháp ( Tỳ khưu Hộ Pháp)

1.Bất cứ ai cũng không thể làm hại sinh mạng của Chư Phật
*Cầu xin sinh mạng của con cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của người cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của chúng con cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của các người cũng được như vậy.


2.Đức Phật Thế Tôn có trí tuệ thấu suốt quá khứ không bị ngăn che.
*Đức Phật Thế Tôn có trí tuệ thấu suốt vị lai không bị ngăn che.
* Đức Phật Thế Tôn có trị tuệ thấu suốt hiện tại không bị ngăn che.

☘️ Bất cứ ai cũng không thể làm hại sinh mạng của Chư Phật
*Cầu xin sinh mạng của con cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của người cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của chúng con cũng được như vậy.
*Cầu xin sinh mạng của các người cũng được như vậy.


☘️ Đức Phật Thế Tôn có trí tuệ thấu suốt quá khứ không bị ngăn che.
*Đức Phật Thế Tôn có trí tuệ thấu suốt vị lai không bị ngăn che.
* Đức Phật Thế Tôn có trị tuệ thấu suốt hiện tại không bị ngăn che.


☘️ Đức Phật Thế Tôn có 3 pháp trên hoàn toàn đầy đủ
*Tất cả thân nghiệp có trí tuệ dẫn đầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp.
*Tất cả khẩu nghiệp có trí tuệ dẫn dầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp.
*Tất cả ý nghiệp có trí tuệ dẫn đầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp.


☘️ Đức Phật Thế Tôn có 6 pháp trên hoàn toàn đầy đủ
*Nguyện vọng đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh không thối chuyển.
*Sự thuyết pháp tế độ chúng sinh không thối chuyển.
*Sự tinh tấn không ngừng đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh không thối chuyển
*Các bậc thiền hữu sắc, thiền vô sắc không bao giờ hư hại.
*Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới không bao giờ hư hại.
*Arahan Thánh Quả không bao giờ hư hại.


☘️ Đức Phật Thế Tôn có 12 Pháp trên hoàn toàn đầy đủ
*Không nói đùa
*Không nói năng vô ý
*Không có pháp mà trí tuệ không biết
*Không có hành động vội vàng không trí tuệ
*Không có tâm không tinh tấn tế độ chúng sinh.
*Không có thái độ thờ ơ không suy xét bằng trí tuệ
Đức Phật Thế Tôn có 18 Pháp trên hoàn toàn đầy đủ
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ 7 Đức Phật Chánh Đẳng Giác ( Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikkhi, Đức Phật Vessabhu, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama


☘️ Đức Phật Như Lai không có thân hành ác, Đức Phật Như Lai không có khẩu hành ác, Đức Phật Như Lai không có ý hành ác.
Bài Dharanaparittapali này không thể so sánh, không gì bằng, là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh, là nơi ấn náu của tất cả chúng sinh.
Bài Dharanaparittapali này là nơi nương nhờ an toàn cao nhất của tất cả chúng sinh kinh sợ trong vòng sinh tử luân hồi, bởi vì bài Dharanaparittapali này có đạt oai lực.


☘️ Này Ananda! Con hãy nên tụng đọc, hãy nên ghi nhớ, hãy nên học hỏi, nghiên cứu bài Dharanaparittapali này. Người nào thường tụng đọc, thường ghi nhớ, thưởng học hỏi nghiên cứu bài Dharanaparittapali này, thì nọc độc rắn, các chất độc không thể hại thân thể người ấy được, không thể chết chìm trong nước, không thể chết thiêu trong lửa, những tai họa đều không xảy đến với người ấy.
Người ấy dù một ngày cũng không nghĩ ác được, 2 ngày cũng không nghĩ ác được, 4 ngày cũng không nghĩ ác được, 3 ngày cũng không nghĩ ác được.
Người ấy không phải là người mắc bệnh điên, không phải là người mê muội lúc lâm chung. Loài người và hàng phi nhân không thể hại người ấy được.


☘️ Bài Dharanaparittapali này có oai lực như thế nào?
Do oai lực của bài Dharanaparittapali này, nên người ấy có thể tránh khỏi thời kỳ trái đất và cõi dục giới bậc thấp bị thiêu hủy do sức nóng của 7 mặt trời mọc cùng một lúc.
Người ấy kông thể bị tai họa, do Dạ xoa, Long vương, Atula… nhờ oai lực bài kinh Dharanaparittapali này như màn lưới bảo vệ an toàn.
Người ấy có thể tránh khỏi những điều tai hại của cải do nước lũ cuốn trôi, do lửa thiêu cháy, do vua tịch thu, do kẻ trộm cướp đoạt, do người không thích chiếm đoạt.
Người ấy có thể tránh khỏi nạn chiến tranh chém giết, nạn dịch bệnh diệt vọng, nạn đói khát chết chóc.
Nếu tái sinh đầu thai thì không phải là người đui mù câm điếc, tật nguyền.. từ khi tái sinh trong bụng mẹ.
Dù người ấy rơi từ trên cao, núi cao, rơi xuống hố sâu…vẫn không chết được.
Nếu người ấy chưa có của cải thì sẽ phát sinh của cải.
Nếu người ấy đã có của cải tài sản thì của cải tài sản càng tăng trưởng.
Do điều chân thật này, bóng tối tan biến, ánh sán phát sinh.


☘️ Này Ananda, sự thật, 770 triệu Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã thuyết giảng bài Dharanaparittapali này hợp với quả tốt, không hợp với quả không tốt; giữ hương vị pháp hay, không giữ hương vị pháp không hay, giữ gìn tâm thiện, không giữ gìn tâm bất thiện, gần gũi thân cận bậc thiện tri, không gần gũi thân cận kẻ ác; làm cho thân khỏe mạnh, không làm cho thân suy yếu, giữ gìn mọi thiện Pháp, không giữ gìn mọi bất thiện pháp; nằm ngủ thấy mộng lành, không thấy ác mọng, thấy hiện tượng tốt đẹp, không thấy hiện tượng xấu; những cây đã chết làm cho sống lại, những cây đã sống làm cho tăng trưởng cành lá xanh tươi tốt đẹp.
Do điều chân thật này, bóng tối tan biến, ánh sáng phát sinh.


☘️ Này Ananda, Sự thật, 990 triệu Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã thuyết giảng bài Dharanaparittapali này, thấy rõ biết được ý nghĩ sai lầm tà kiến của người khác, không thể bị hành hạ đau khổ bởi gươm, dao, gậy, gộc, mũi tên, bom đạn… tụng những bài kinh câu kệ thì có nhiều oai lực, tránh khỏi các bệnh nan y nguy hiểm, tránh khỏi những thương tích trầm trọng, thoát ra những xiềng xích, trói buộc..
🙏 Do lời chân thật này, cầu xin cho con luôn luôn được an lành.
🙏 Do lời chân thật này, cầu xin cho người luôn luôn được an lành.
🙏 Do lời chân thật này, cầu xin cho chúng con luôn luôn được an lành.
🙏 Do lời chân thật này, cầu xin cho các người luôn luôn được an lành.
——————————-
☘️ PHÁP HỘ TRÌ NGƯỜI TRÌ PHÁP ( Dharanaparittapali)
Tỳ khưu Hộ Pháp

Danh mục tin tức

Facebook Instagram Youtube Top