} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Kinh Châu Báu

Kinh Châu Báu:Ratana(Kp6)

222.Phàm ở tại đời này,

          Có sinh linh tụ hội,

          Hoặc trên cõi đất này,

          Hoặc chính giữa hư không,

          Mong rằng mọi sinh linh,

          Được đẹp ý vui long,

          Vậy,hãy nên cẩn thận,

          Lắng nghe lời dạy này.

  1. Do vậy các sinh linh,

          ,

 cả hãy chú tâm,

          Khởi lên long tự mãn,

          Đối với mọi loài,người,

          Ban ngày và ban đêm,

          Họ đem vật cúng dường,

          Do vậy không phóng dật,

          Hãy giúp họ trì họ.

224.Phàm có tài sản gì,

          Đời này hay đời sau,

          Hay ở tại thiên giới,

          Có châu báu thù thắng,

          Không gì sánh bằng được,

          Với Như Lai,Thiện Thệ,

          Như vậy,nơi Đức Phật,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

225.Đoạn diệt và ly thâm,

          Bất tử và thù diệu,

          Phật Thích-ca Mâu-Ni,

          Chứng Pháp ấy trong thiền,

          Không gì sánh bằng được,

          Với Pháp thù diệu ấy,

          Như vậy,nơi Chánh Pháp,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

226.Phật Thế Tôn thù thắng,

          Nói lên lời tán thán,

          Pháp Thiền định trong sạch,

          Liên tục không gián đoạn,

          Không gì sánh bằng được,

          Pháp thiền vi diệu ấy,

          Như vậy,nơi Chánh Pháp,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Tám vị bốn đôi này,

          Được bậc thiện tán thán,

          Chúng đệ tử Thiện Thệ,

          Xứng đáng được cúng dường,

          Bố thí các vị ấy,

          Được kết quả to lớn,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

          Hưởng thọ sự tịnh tịnh,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Như cây cột trụ đá,

          Khéo y tựa long đất,

          Dầu có gió bốn phương,

          Cũng không thể dao động,

          Ta nói bậc chơn nhân,

          Giống như ví dụ này.

          Vị thể nhập với tuệ,

          Thấy được những Thánh đế,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu.

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Những vị khéo giải thích,

          Những sự thật Thánh đế,

          Những vị khéo thuyết giảng,

          Với trí tuệ thâm sâu,

          Dầu họ có hết sức,

          Phóng dật không tự chế,

          Họ cũng không đến nỗi,

          Sanh hữu lần thứ tám,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu.

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

231.Vị ấy nhờ đầy đủ,

          Với chánh kiến sáng suất,

          Do vậy, có ba Pháp,

          Được hoàn toàn từ bỏ.

          Thân kiến và nghi hoặc,

          Giới cấm thủ cũng không,

          Đối với bốn đọa xứ,

          Hoàn toàn được giải thoát,

          Vị ấy không thể làm,

          Sáu điều ác căn bản,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Dầu vị ấy có làm,

          Điều gì ác đi nữa,

          Với thân hay với lời,

          Kể cả với tâm ý,

          Vị ấy không có thể,

          Che đậy việc làm ấy,

          Vị ấy được nói rằng,

          Không thể thấy ác đạo,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Đẹp là những cây rừng,

          Có bông hoa đầu ngọn,

          Trong tháng ba nóng bức,

          Những ngày hạ đầu tiên,

          Pháp thù thắng thuyết giảng,

          Được ví dụ như vậy,

          Pháp đưa đến Niết-bàn,

          Pháp hạnh phúc tối thượng,

          Như vậy,nơi Đức Phật,

          Là châu báu thù diệu,

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Cao thượng,biết cao thượng,

          Cho đem lại cao thượng,

          Bậc vô thượng thuyết giảng,

          Pháp cao thượng thù thắng,

          Như vậy,nơi đức Phật,

          Là châu báu thù diệu,     

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

235    Nghiệp cũ đã đoạn tận,

          Nghiệp mới không tạo nên,

          Với tâm tư từ bỏ,

          Trong sanh hữu tương lai,

          Các hột giống đoạn tận,

          Ước muốn không tang trưởng,

          Bậc trí chứng Niết-bàn,

          Ví như ngọn đèn này,

          Như vậy,nơi Tăng chúng,

          Là châu báu thù diệu.

          Mong với sự thật này,

          Được sống chơn hạnh phúc.

  1. Phàm ở tại đời này,

          Có sanh linh tụ hội,

          Hoặc trên cõi đất này,

          Hoặc chính giữa hư không,

          Hãy đảnh lễ đức Phật,

          Đã như thực đến đây,

          Được loài trời,loài người,

          Đảnh lễ và cúng dường,

          Mong rằng với hạnh phúc này,

          Mọi loài được hạnh phúc.

  1. Phàm ở tại nơi này,

          Có sanh linh tụ hội,

          Hoặc trên cõi đất này,

          Hoặc chính giữa hư không,

          Hãy đảnh lễ chánh Pháp,

          Đã như thực đến đây,

          Được loài trời,loài người,

          Đảnh lễ và cúng dường,

          Mong rằng với hạnh phúc này, 

          Mọi loài được hạnh phúc.

  1. Phàm ở tại nơi này,

          Có sanh linh tụ hội,

          Hoặc trên cõi đất này,

          Hoặc chính giữa hư không,

          Hãy đảnh lễ chúng Tăng,

          Đã như thực đến đây,

          Được loài trời,loài người,

          Đảnh lễ và cúng dường,

          Mong rằng với hạnh phúc này,

          Mọi loài được hạnh phúc.

(Trích tiểu bộ kinh 2-HT Thích Minh Châu dịch)

 

         

 

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Điều giới trộm cắp Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Tránh xa uống rượu tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Tránh xa sự nói dối tránh xa sự tà dâm Thọ trì ngũ giới Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí kế toán trưởng phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top