} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Đại Kinh Sư Tử Hống

Đại Kinh Sư Tử Hống

Này các Tỳ khưu, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xuong quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần, nó đi tìm mồi. Này các tỳ khưu. Các loài thú thuộc loại bàng sanh, nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim bay lên hư không.

Đại Kinh Sư Tử Hống

            Này các tỳ khưu,  các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn, hay thành phố, bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu.

            Như vậy, này các tỳ khưu, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú: đối với loài bàng sanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực.

            Cũng vậy, này các tỳ khưu, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp: Đây là sắc, Đây là sắc tập khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là tưởng, đây là các hành, đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt.

            Này các tỳ khưu, có những Chư Thiên nào, tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ: “ Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư Tôn Giả, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư Tôn Giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này”

            Như vậy, này các tỳ khưu, là đại thần thông lực của Như Lai đối với Chư Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực.

            Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:

                        Khi Phật với Thượng trí,  

                        Chuyển bánh xe Chánh Pháp

                        Cho Thiên Giới, Nhân Giới

                        Bậc Đạo Sư vô tỷ.

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí kế toán trưởng phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top