Giỏ hàng

BÀI 1: Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT

9 Ân Đức Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, chư Phật Độc giác, Sa môn hoặc Bà Là Môn hoặc Chư Thiên, hoặc chư Phạm Thiên không có vị nào có đầy đủ 9 ân Đức Phật này.

🙏Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT 🙏

1. ARAHAN🙏
Đức Thế Tôn có ân đức Arahan là Đức Arahan có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại.

2. SAMMASAMBUDDHO🙏
Đức Thế Tôn có ân đức Sammasambuddho là Đức Phật Chánh Đẳng Giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, không thầy chỉ dậy, chứng đắc tứ thánh Đạo, tứ Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành Arahan đầu tiên trong toàn thể cõi thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị

3. VIJJACARANASAMPANNO🙏
Đức Thế Tôn có Ân Đức Vijjacaranasampano là Đức Minh Hạnh Túc có đầy đủ Tam minh, Bát minh, và 15 đức hạnh cao thượng.

4.SUGATO🙏
Đức Thế Tôn có Ân Đức Sugato là Đức Thiện Ngôn thuyết Pháp chân lý chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai cho tất cả chúng sinh.

5. LOKAVIDU🙏
Đức Thế Tôn có ân đức Lokavidu là Đức Thông Suốt Tam tổng pháp ( tổng các loài chúng sinh ( Sattaloka), tổng các cõi chúng sinh ( okasaloka), tổng các pháp hành ( sankharaloka)

6. ANUTTARO PURISADAMMASARATHI🙏
Đức Thế Tôn có Ân Đức Anuttaropurisadammasarathi là Đức Vô Thương Giáo Hóa chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm nhân trở thành Thánh nhân.

7. SATTHA DEVAMANUSSANAM🙏
Đức Thế Tôn có Ân Đức Sattha Devamanussanam là Đức Thiên nhân sư, Đức Thầy của Chư Thiên, Phạm Thiên và nhân loại.

8. BUDDHO🙏
Đức Thế Tôn có Ân Đức Buddho là Đức Phật tự mình chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc tứ Thánh đạo, tứ thánh quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Arahan đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị.

Đức phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế y theo Ngài, cũng chứng đắc Thánh Đạo, Thánh quả và Niết Bàn, trở Thánh Nhập Lưu, hoặc bậc Thánh Nhất Lai, hoặc bậc Thánh Bất Lai, hoặc bậc Thánh Arahan tùy theo năng lực các pháp hạnh Ba la mật và 5 pháp chủ của mỗi chúng sinh.

9. BHAGAWA🙏
Đức Thế Tôn có ân đức Bhagawa là Đức Thế Tôn có 6 Đức hạnh đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba la mật của Đứ Phật Chánh Đẳng Giác.

9 Ân Đức Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, chư Phật Độc giác, Sa môn hoặc Bà Là Môn hoặc Chư Thiên, hoặc chư Phạm Thiên không có vị nào có đầy đủ 9 ân Đức Phật này.

Thật vậy, chư Phật Chánh Đẳng Giác quá khứ, Đức Phật Chánh Đẳng Giác hiện tại, chư Phật Chánh Đẳng Giác vị lai đều có đầy đủ 9 ân Đức Phật này.

Danh mục tin tức

Facebook Instagram Youtube Top