} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

8 điều vi diệu trong Pháp và Luật Như Lai

8 ĐIỀU VI DIỆU TRONG PHÁP VÀ LUẬT CỦA NHƯ LAI

            Có 8 pháp vi diệu, chưa từng có trong Pháp và Luật này, do thấy vậy, các tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này. Thế nào là tám?

  1. Biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, các học Pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.


https://punnata.com/blogs/chu-de-1-kho-bau-chanh-phap/8-dieu-vi-dieu-trong-phap-va-luat-nhu-lai

  1. Biển lớn đứng một chỗ không vượt qua bờ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua.  Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  2. Biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bi quăng trên bờ hay đất liền. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, người nào là ác giới, theo ác Pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải Sa môn tự xưng sa môn, không theo phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, tính tình bát định. Chúng Tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi chúng Tăng. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng Tỳ khưu Tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, các Tỳ khưu, người ấy là ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  3. Phàm các con sống lớn nào vì như sông Ganga, sông Yamuna, sông Aciravati, sông Sarabhu, sông Mahi, các con sống ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên bỏ họ trước, trở thành biển lớn. Cũng, vậy, này các Tỳ khưu, có bốn giai cấp này: Khattiya, Brahmana, Vessa, Sudda, sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được như Lai tuyên bố, chúng từ bỏ tên và họ của chúng trước, chúng trở thành những Sa môn Thích tử. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  4. Này, các Tỳ khưu, phàm có dòng nước gì ở trong đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn có giảm tăng. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, nếu có những vị Tỳ khưu nhập vào Niết Bàn, không có dư y. Niết Bàn giới cũng không vì vậy được thấy có giảm có tăng. Này các Tỳ khưu, nếu có nhiều vị tỳ Khưu nhập vào Niết Bàn giới không có dư y, Niết bàn giới cũng không vì vậy dduwocj thấy có giảm có tăng. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ năm. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  5. Này, các Tỳ khưu, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, Pháp và Luật này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các Tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ 6. Do vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  6. Này, các Tỳ khưu, biển lớn có nhiều châu báu, ở đây có những châu báu này, như trân châu, mani, châu lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này các Tỳ khưu. Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những loại châu báu này như Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.
  7. Này các Tỳ khưu, biển lớn là trú xứ các loai sinh vật lớn, tại đấy có những sinh vật như con timi, timigala,timirapingala, những loại Asura, các loài Naga, các loài Gandhabba. Trong biển lớn có các loài hữu tính dài một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do tuần. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, Pháp và Luật này là trú xứ của các loại sinh vật lớn. Ở đấy, có những sinh vật này: Bậc Dự Lưu, bậc đang hướng đến chứng ngộ Dự lưu quả; bậc Nhất Lai, bậc đang hướng đến chứng Nhất lai quả, bậc Bất Lai, bạc hướng đến chứng ngộ quả A la hán. Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.

Này các tỳ khưu, trong Pháp và Luật này, đây là 8 Pháp vi diệu chưa từng có thứ trong pháp và luật này, Do thấy vậy, Tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này.

 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy, nói lên lời cảm hứng này:

 

Che kín, trời có mưa,

Mở rộng, trời không mưa,

Do vậy, hãy mở rộng,

Những gì bị che kín,

Như vậy sẽ không mưa.

 

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Điều giới trộm cắp Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Tránh xa uống rượu tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Tránh xa sự nói dối tránh xa sự tà dâm Thọ trì ngũ giới Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top